Ngày 27/07/2017 là ngày vía Đức Phật chuyển Pháp Luân lần đầu tiên – Ngày tăng trưởng công đức |

Ngày 27/07/2017 là ngày vía Đức Phật chuyển Pháp Luân lần đầu tiên – Ngày tăng trưởng công đức

Tin Tức

NGÀY 27/07/2017 LÀ NGÀY VÍA ĐỨC PHẬT CHUYỂN PHÁP LUÂN LẦN ĐẦU TIÊN – NGÀY TĂNG TRƯỞNG CÔNG ĐỨC

TADYATA OM MUNI MUNI MAHA MUNAYE SOHA

Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của lòng Bi mẫn của ba đời Chư Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Theo truyền thống Kim Cương thừa, ngày mai 27/07/2017 (Tức ngày 04/06 theo Tạng lịch) là ngày vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên.

Đây là một trong bốn ngày quan trọng và linh thiêng, tăng trưởng công đức nhất trong năm. Mọi thiện nghiệp và ác nghiệp đều được nhân lên hàng triệu lần. Vì vậy, xin hãy dành thời gian nhiều hơn cho những việc tốt lành, thực hành các Pháp tu, phóng sinh, bố thí, cúng dường … và hồi hướng công đức vì sự giác ngộ của tất cả cha mẹ chúng sinh.

Nguyện mọi sự tốt lành!

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung