Năm Phẩm tính Vượt trội của Đức Padmasambhava |

Năm Phẩm tính Vượt trội của Đức Padmasambhava

Đức Liên Hoa Sinh

Phật Thích Ca Mâu Ni tán dương những thiện hạnh của hóa thân tương lai, Đức Padmasambhava. Ngài miêu tả Đại sư sở hữu năm phẩm tính khiến ngài vượt trội hơn các hóa thân khác của chư Phật. Sau đây là trích dẫn từ Niết Bàn Kinh.

Kyeho ! Hãy nhất tâm lắng nghe, hỡi tất cả các con.

Hóa thân của Ta

Sẽ vượt trội các hóa thân khác trong ba thời.

Không lệ thuộc vào tuổi tác và suy giảm,

Thân lỗi lạc của ngài sẽ siêu việt hơn các hóa thân khác.

Từ lần đầu tiên đánh bại bốn ma vương,

Sức mạnh phẫn nộ sẽ mạnh mẽ hơn các hóa thân khác.

Giảng dạy thừa lớn hơn của Phật quả trong một đời,

Sự chứng ngộ của ngài lớn lao hơn các hóa thân khác.

Chuyển hóa vùng đất trung tâm và phụ cận xứ Nam Thiệm,

Lợi lạc của ngài đem đến cho chúng sinh vĩ đại hơn các hóa thân khác.

Trụ thế suốt cả thời Hiền Kiếp này,

Tuổi thọ của ngài dài hơn các hóa thân khác.

Bởi ngài là hóa thân Vô Lượng Quang Như Lai.

Dòng nói rằng Đức Padmasambhava “giảng dạy thừa lớn hơn của Phật Quả trong một đời” không phải là ngài thành tựu giác ngộ trong một đời. Nó nghĩa là Đức Padmasambhava tối thắng hơn bởi là người đã giảng dạy những chỉ dẫn thâm sâu của Mật thừa nhờ đó Phật quả có thể thành tựu chỉ trong đời này và thân này.

Trích: Tiểu sử của Đức Padmasambhava

Do Đức Bà Yeshe Tsogyal soạn

Được phát lộ bởi Nyang Ral Nyima Oser

Erik Pema Kunsang dịch từ Tạng ngữ

Hiệu đính bởi Marcia Binder Schimidt

Bản dịch Việt ngữ của Liên Hoa Trí

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung