Đức bà Yeshe Tsogyal hoàn toàn chứng ngộ ba quán đảnh nhập môn |

Đức bà Yeshe Tsogyal hoàn toàn chứng ngộ ba quán đảnh nhập môn

Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh Yeshe Tsogyal

Đức Padmasambhava đã dạy cô cách để đảo ngược năng lượng và làm nó đi lên. Tsogyal đã giữ năng lượng như thể trong một chiếc bình, đưa nó lên và sản sinh phúc lạc. An lạc của việc tiếp tục giác tánh không bị pha tạp bởi lạc thú; không một khoảnh khắc nào cô ngừng chống lại sự biếng nhác trong khi sự thiền định tập trung liên tục của cô được giữ vững.

Khi tập trung sự thôi thúc hướng về giác ngộ trong hoa sen từ các bộ phận của người nữ, Tsogyal đã thanh lọc tất cả mọi Vô Minh, liên kết đầu tiên của căn nguyên duyên khởi. Ngăn chặn 1.080 dòng khí chuyển động liên hợp tới liên kết đầu tiên của căn nguyên duyên khởi, cô đã đạt được Giác Tánh Nguyên Sơ của 2 sự thấu suốt và đạt tới Con Hẻm Linh Kiến. Như vậy cô đã đạt đến cấp độ tâm linh đầu tiên và phát triển các dạng thấu thị khác nhau.

Khi tập trung sự thôi thúc hướng về giác ngộ trong luân xa bí mật và chuyển hóa nó, cô đã thanh lọc các lực lượng thúc đẩy (Hành), liên kết thứ hai của căn nguyên duyên khởi. Ngăn chặn các dòng khí di động của liên kết thứ hai, cô đạt đến cấp độ tâm linh thứ hai.

Bằng cách tập trung sự thôi thúc hướng về giác ngộ ở khu vực giữa luân xa bí mật và luân xa rốn, cô đã thanh lọc được ý thức (Thức), liên kết thứ ba của căn nguyên duyên khởi. Ngăn chặn các dòng khí di động của liên kết thứ ba, cô đã đạt đến cấp độ tâm linh thứ ba.

Trong cùng một cách như vậy, nhờ tập trung sự thôi thúc hướng về giác ngộ trong luân xa rốn, cô đã thanh lọc những khuynh hướng phân biệt và việc chú trọng lên tên gọi và hình thức (Danh và Sắc), liên kết thứ tư của căn nguyên duyên khởi. Ngăn chặn các dòng khí di động của liên kết thứ tư, cô đã đạt đến cấp độ tâm linh thứ tư. Cô đã tịnh hóa tâm thức liên quan đến luân hồi sinh tử và niết bàn, Giác Tánh Nguyên Sơ và Hỷ Lạc Sinh Khởi Tự Nhiên, cô trở thành Svabhavikakaya – Tự Tánh Thân.

Bằng cách tập trung sự thôi thúc hướng về giác ngộ trong khu vực giữa luân xa rốn và luân xa tim, cô đã thanh lọc được Lục Thức (Lục Nhập), liên kết thứ 5 của căn nguyên duyên khởi. Ngăn chặn các dòng khí di động của liên kết thứ 5, cô đã đạt đến cấp độ tâm linh thứ 5.

Bằng cách tập trung sự thôi thúc hướng về giác ngộ trong luân xa tim, cô đã thanh lọc được cảm giác (Xúc), liên kết thứ sáu của căn nguyên duyên khởi. Ngăn chặn các dòng khí di động của liên kết thứ sáu, cô đã đạt đến cấp độ tâm linh thứ sáu. Đã tịnh hóa được tâm bình phàm, ngủ quên và Hỷ Lạc Đặc Biệt, cô đã đắc quả, Dharmakaya – Pháp thân.

Bằng cách tập trung sự thôi thúc hướng về giác ngộ trong khu vực giữa luân xa tim và luân xa cổ họng, cô đã tịnh hóa cảm thọ âm thanh (Thọ), liên kết thứ bảy của căn nguyên duyên khởi. Ngăn chặn các dòng khí di động của liên kết thứ bảy, cô đã đạt đến cấp độ tâm linh thứ bảy.

Bằng cách tập trung sự thôi thúc hướng về giác ngộ trong luân xa cổ họng, cô đã thanh lọc được tham ái (Ái), liên kết thứ tám của căn nguyên duyên khởi. Ngăn chặn các dòng khí di động của liên kết thứ tám, cô đã đạt đến cấp độ tâm linh thứ tám. Cô đã tịnh hóa tâm mơ mộng và Hỷ Lạc Vô Thượng, cô đạt tới quả, Sambhogakaya – Báo Thân.

Bằng cách tập trung sự thôi thúc hướng về giác ngộ trong khu vực giữa luân xa cổ họng và luân xa trán, cô đã thanh lọc sự bám chấp (Thủ), liên kết thứ chín của căn nguyên duyên khởi. Ngăn chặn các dòng khí di động của liên kết thứ chín, cô đã đạt đến cấp độ tâm linh thứ chín.

Bằng cách tập trung sự thôi thúc hướng về giác ngộ trong luân xa trán, cô đã thanh lọc sự trở thành (Hữu), liên kết thứ mười của căn nguyên duyên khởi. Ngăn chặn các dòng khí di động của liên kết thứ mười, cô đã đạt được cấp độ tâm linh thứ mười. Ý thức của 5 cổng giác quan hoạt động vào thời điểm thức dậy từ giấc ngủ sâu đã được tịnh hóa như là Giác Tánh Nguyên Sơ Hỷ Lạc. Như kết quả, cô đã đạt tới Nirmanakaya – Hóa Thân bất nhiễm.

Bằng cách tập trung sự thôi thúc hướng về giác ngộ ở vùng giữa luân xa trán và luân xa đỉnh đầu, cô đã thanh lọc sự sinh ra (Sinh), liên kết thứ mười một của căn nguyên duyên khởi. Nhờ thanh lọc các dòng khí di động của liên kết thứ mười một, cô đạt đến cấp độ tâm linh thứ mười một.

Bằng cách tập trung và đảo ngược sự thôi thúc hướng về giác ngộ ở luân xa đỉnh đầu, cô đã tịnh hóa tuổi già và cái chết (Lão và Tử), liên kết thứ mười hai của căn nguyên duyên khởi. Ngăn chặn tất cả hơn 21.600 dòng khí di động của các liên kết, cô đã thanh lọc tất cả bốn thời khắc bất tịnh là: Tâm tham dục, giấc ngủ phàm phu, sự mơ mộng và thức giấc – cũng như 4 Hỷ Lạc cùng tâm thức của các khuôn mẫu, năng lượng và sinh lực. Cô đã đạt tới cấp độ tâm linh thứ mười hai và đạt được Phật thân cùng những phẩm tánh vô hạn của nó, mang hình thể làm lợi lạc cho vô hạn chúng sinh.

Như vậy, trong một khoảng thời gian 6 tháng, Tsogyal đã hoàn toàn chứng ngộ tất cả ba quán đảnh nhập môn.

Đức Namkhai Nyingpo Rinpoche
Trích trong Bà mẹ trí tuệ

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung