Chuyển sanh tử và niết bàn về cùng một nền tảng |

Chuyển sanh tử và niết bàn về cùng một nền tảng

Tánh không Thực hành

Theo như vậy, sau một thời gian dài tôi đã đạt đến một kết luận quyết định về sự không hiện hữu. Tuy nhiên, dù tôi hiểu mọi hiện tượng hình tướng trong thế giới này là trống không về phần chúng, nhưng vẫn còn nhiều phần nhánh của tánh Không có vẻ như vô ký. Vào lúc đó, tôi gặp Dorje Drolo tối thượng và cao cả trong một thị kiến, đang tụng chữ Hung, phát lộ sanh tử và niết bàn là sự phô diễn của tánh Không.

Lúc đó tôi nói, “Thưa bổn tôn đặc biệt của con, bậc trọn hảo và tối thượng! Dù về mặt trí thức con hiểu sanh tử và niết bàn là tánh Không, nhưng tánh Không này vẫn vô ký, không có lợi lạc không có tác hại. Như vậy là sao?”

Bổn tôn trả lời, “Hỡi người có đạo tâm, chúa tể của hư không, hãy chuyển tất cả sanh tử và niết bàn về tánh Không, hãy chuyển tánh Không về bản tánh của mình, hãy chuyển bản tánh nhất như này của mình về nền tảng của hiện thể mình, hãy chuyển sanh tử và niết bàn thành trò phô diễn của nền tảng này và hãy chuyển sanh tử và niết bàn là một này về chính nền tảng nhất như của hiện thể mình ấy!

“Những phản chiếu của tinh tú trong đại dương là trò phô diễn của đại dương. Hư không là thai tạng của thế giới như một đồ chứa đựng và những cái nó chứa đựng. Thật tánh của thực tại xuyên thấm và trải rộng trùm khắp sanh tử và niết bàn. Hãy hiểu bản chất của những thí dụ này và điều chúng hiển nghĩa. Như thế, con sẽ trở thành một thiền giả trùm khắp toàn bộ sanh tử và niết bàn.”

Với những lời này, ngài biến mất.

Đức Dudjom Lingpa

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung