Cất giấu các kho tàng và sự tiên tri về sự phục hồi của chúng |

Cất giấu các kho tàng và sự tiên tri về sự phục hồi của chúng

Đọc thêm Kho Tàng Terma

Toàn bộ phần khung của tri thức tinh yếu đã được viết xuống trong năm bản văn của năm dòng truyền thừa trên năm loại giấy da và được đặt trong các thùng chứa đặc biệt huyền diệu. Những kho tàng, cả chính và phụ, được ẩn dấu ở Lhasa, Samye, Yoru, và Tradruk, trong bốn tu viện đã hoàn toàn được tịnh hóa những bất tịnh và trong tám tu viện đã được ban phước một phần. Vô số những kho tàng đã được ẩn dấu trong các mạch nguồn bí mật ở Yarlung Shelbrak, Lhobrak Kharchu, Drak Yangdzong, Yerpa Dawaphuk, Yamalung, Tsangi Zabbuling, Riwotrazang, Tsangi Riboche, Gangri La-chi, Yolmo Gangra, Namkaycan, tám địa điểm ở Mon, Tsari Gyalasengdam, Pubo, và đặc biệt là ở Tidro Drakar. Trong phần trên và dưới của Kham, Ta đã cất giấu những kho tàng trong hai mươi lăm thánh địa: năm kho tàng thuộc Thân Phật, năm kho tàng thuộc Khẩu Phật, năm kho tàng thuộc Tâm Phật, năm kho tàng thuộc Các Biểu Trưng Linh Thánh, và năm kho tàng thuộc Hành Động Viên Mãn. Ta đã ở những nơi khác nhau thực hành sadhana nghi quỹ của mình để ban phước cho các kho tàng trước khi cất giấu chúng bên trong các mạch nguồn bí mật.

Vào thời của Trisong Detsen và con trai của ông, Giáo Lý lan truyền trên khắp cả nước như ánh sáng ban ngày vào buổi bình minh, nhưng Ta đã nhìn thấy trước rằng Giáo Pháp sẽ chỉ có được sự hưng vượng trong ba thế hệ trước khi vua Lang Darma hận thù, kẻ Đầu Bò ngu dốt, tái sinh của một con vật bị lạm dụng gánh nặng, sẽ làm đảo ngược nguyện vọng, khát khao của loài người. Ta đã tiên đoán rằng sự hỗn loạn được gây ra bởi Hawkhead, tay bộ trưởng viên chức của Lang Darma xứ Trayi Gochan, sẽ phá hủy nền tảng của Phật Pháp. Tại thời điểm đó nhu cầu cấp thiết cho Giáo Lý là vô cùng lớn. Tuy nhiên, sự tinh ròng của tâm thức hai mươi lăm đệ tử và sức mạnh thệ nguyện Bồ Tát hạnh, hoạt động cho sự giải thoát chúng sinh của họ sẽ trở thành kết quả như là sự tái sinh của họ thành các vị Terton, các hóa thân nhập thể của chính Ta, người sẽ phục hồi các kho tàng từ những nơi ẩn dấu chúng và giải mã ký tự kỳ ảo của Dakini cho việc thấu hiểu của bất kỳ ai cần đến sự chỉ dẫn.

Ta đã tiên tri rằng hai vị Terton Vĩ Đại là: Guru Chokyi Wangchuk và Nyang Nyima Odzer, sẽ đến trước tiên và đi theo sau đó là hai mươi vị Terton Lingpa – Orgyen Lingpa, Karma Lingpa, Padma Lingpa và những người khác, cùng với một trăm vị Terton, Các Bậc Thầy Giáo Lý. Sau đó, cùng với những người tiền nhiệm của họ, một ngàn lẻ hai vị terton phụ sẽ xuất hiện và phục hồi vô số các kho tàng. Khi một vị Terton Vĩ Đại xuất hiện sẽ có hàng trăm vị hộ trì Giáo Pháp làm chủ việc giảng dạy và ban truyền nó. Sẽ có một vị Terton cho từng thung lũng, và bất cứ nơi nào Ta đã thực hành thiền định, người ấy sẽ tìm thấy một số kho tàng ẩn mật. Mỗi quận sẽ là một thành tựu giả lừng lẫy; trong mỗi thị trấn sẽ là một Bậc Thầy Nghi Lễ, Một Người Nhận Những Cúng Dường; trong mỗi gia đình sẽ là một Hành Giả Kỷ Luật, một đối tượng của lòng sùng mộ; và cũng vậy trong mỗi một gia đình sẽ là một hành giả yogi Mật Thừa, một pháp sư trừ tà và bậc hàng phục năng lực ma quỷ. Như vậy, Ta đã thọ ký rằng Giáo Lý sẽ lan rộng đi khắp mọi nơi trên từng ngóc ngách thế gian nhờ phương tiện các hiện thể hóa thân của Ta. Cầu mong con người có tín tâm nhờ năng lực trực giác thuần khiết của họ!

Đức Liên Hoa Sanh
Trích trong Tiểu sử của Đức Liên Hoa Sanh

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung