Gia đình |

Gia Đình Khai Mật Tạng Namkha Drimed Rabjam Rinpoche

Gia đình Tiểu sử Terchen

Đức Namkha Drimed Rabjam Rinpoche và  Khandro Sangyum Chime Drolkar Đức Tenzin Nyima Rinpoche là con trai cả của Đức Namkha Drimed Rabjam Rinpoche đang chăm sóc Tu viện Rigon Tashi Chöling ở  Kham – Tây Tạng. Đức Gyetrul Jigme Rinpoche, một hóa thân của Tertön Pema Lingpa là con trai thứ hai của Đức […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung