Đức Bà Yeshe Tsogyal |

“Nơi nào có không gian, nơi đó có năm yếu tố,

Nơi nào có năm yếu tố, nơi đó tồn tại chúng hữu tình,

Nơi nào có chúng hữu tình, nơi đó có nghiệp và nhiễm,

Nơi nào bị nhiễm ô, nơi đó có lòng bi mẫn của tôi.

Nơi nào chúng sinh cần, nơi đó có tôi giúp đỡ họ.”

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung