Khai Mật Tạng Namkha Drimed Rabjam Rinpoche |

Bạn nên luôn luôn giữ trong tâm trí của bạn:
“Hôm nay tôi sẽ thực hành thánh Pháp.
Ngày mai tôi sẽ thực hành thánh Pháp.
Tháng tới tôi sẽ thực hành thánh Pháp.
Tôi sẽ luôn luôn thực hành thánh Pháp cho đến khi tôi đạt đến giác ngộ.”

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung