Thực hành |

Ba Kim Cương

Tham khảo

Bây giờ tôi muốn giải thích về ba lời khuyên của ngài Atisha, gọi là Ba Kim Cương. Trong rất rất lâu, chúng ta trôi lăn trong luân hồi từ đời này sang đời khác. Chúng ta đã chết và tái sinh và lại chết, điều này gần như vô tận. Cứ như thể chúng […]

Quán đảnh của tu hành mật tông

Tham khảo Thực hành

NHỮNG QUÁN ĐẢNH Quán đảnh hay Wang (Tạng, dBang, Phạn, abhisheka) là sự nhập môn để trao truyền hay đánh thức trí tuệ mật truyền, năng lực hay nhận biết trong tâm của đệ tử. Giới luật (Tạng, Dam Tshig; Phạn, samaya) là sự rèn luyện để tuân thủ giới luật của mật tông. Tiếp nhận quán […]

Tầm quan trọng của dòng truyền thừa

Tham khảo Thực hành

“Chỉ riêng tri thức khái niệm là chưa đủ… hành giả nhất định phải có được sự xác quyết xuất phát từ kinh nghiệm thực chứng.” Đức Gyalwang Karmapa đời thứ chín Trích trong Đại thủ ấn: Liễu nghĩa hải (Mahamudra: The Ocean of Definitive Meaning) Elizabeth M. Callahan dịch sang Anh ngữ Phương pháp […]

Chuyển hướng tâm bạn về Pháp

Thực hành

Bất cứ ai muốn vượt qua biển sanh tử không bờ bến trước phải nghĩ đến nỗ lực ngay trong đời này để thành tựu an lạc như là biểu lộ của giải thoát. Một thân người, khó được dễ mất, là một chiếc bè với những quyền hạn tự do và những khả năng […]

Những lỗi lầm của Sinh Tử

Tham khảo

Được đặt căn bản trên những hành động tích cực, tiêu cực và trung tính mà chúng sinh đã thực hiện, họ được tái sinh trong một trong sáu cõi sinh tử (chu kỳ đau khổ mà chúng sinh sống trong đó). Chúng ta sẽ bắt đầu với ba trạng thái hiện hữu thuận lợi hơn. Trong […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung