Lịch sử dòng truyền thừa |

Lịch sử sơ lược Truyền Thừa Ripa Vinh Quang

Lịch sử dòng truyền thừa Truyền Thừa Ripa

Từ ripa có nghĩa là “người sống trên núi”, một thành tựu giả sống ẩn dật trong thiền thất. Dòng truyền thừa gia đình Ripa bắt đầu từ thế kỷ thứ 12 như một dòng truyền mang tính kế thừa thuộc truyền thống Barom Kagyü, nhưng đã được thiết lập bền vững bởi hành giả […]

Giáo lý vô song của dòng truyền thừa Nyingma

Lịch sử dòng truyền thừa

Nyingma, trường phái Cổ Mật, phân loại toàn bộ giáo lý đạo Phật thành chín thừa (Theg Pa dGu). Gồm ba thừa giáo điển – Shravakayana (Thanh Văn Thừa), Pratyebuddhayana (Độc Giác Thừa), và Mahayana (Đại Thừa) – là chung cho mọi trường phái, nhưng sự giải thích về chúng có phần khác biệt từ […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung