Giới thiệu |

Cuộc đời của Đạo sư Manjushrimitra

Giới thiệu

Manjushrimitra (‘Jam dPal bShes gNyen) sinh trong một gia đình bà la môn trong thành phố Dvikrama ở hướng tây của Bodhgayā tại Ấn Độ. Thân phụ ngài là Sādhushāstrī, và thân mẫu là Pradīpālokā.Ngài trở thành một học giả của cả năm lĩnh vực học thuật. Trong một linh kiến thanh tịnh, Đức Văn […]

Truyền thống Terma của dòng Cổ Mật (Nyingma)

Giới thiệu Kho Tàng Terma

Ảnh: Terma Gesar Ling do Terton Namkha Drimed Rinpoche khám phá  Terton Namkha Drimed Rinpoche Bài báo này đã được xuất bản trong Nhật báo Tây Tạng, Dharamsala, Ấn Độ, mùa Đông năm 1990. [1] Đồng cốt Người có thiện tâm, thậm chí nếu vào thời không có Phật, sẽ nhận được Giáo Pháp từ […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung