Tin Tức |

Ngày mai là ngày vía của Đức Phật Dược Sư và Đức Tara (29/08/2017)

Tin Tức

Chúng con xin thành Kính Đảnh lễ suối nguồn của mọi hoạt động Giác ngộ của Chư Phật. Ngày mai (ngày 29/08/2017), tức ngày 8 Tạng lịch là ngày vía của Đức Phật Dược Sư và Đức Tara. Mọi hạnh lành và hạnh xấu đều tăng trưởng nhiều lần. Xin hãy cùng nhau thực hành […]

Ngày mai là ngày vía Đức Liên Hoa Sinh (02/08/2017 tức ngày 10 Tạng Lịch)

Tin Tức

Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của mọi hoạt động Giác ngộ của Đức Liên Hoa Sanh. Ngày mai 02/08/2017 tức là ngày 10 Tạng lịch, ngày vía của Đức Liên Hoa Sanh, mọi hạnh lành và hạnh xấu đều tăng trưởng nhiều lần. Xin hãy cùng nhau thực hành thiện hạnh […]

Ngày 27/07/2017 là ngày vía Đức Phật chuyển Pháp Luân lần đầu tiên – Ngày tăng trưởng công đức

Tin Tức

NGÀY 27/07/2017 LÀ NGÀY VÍA ĐỨC PHẬT CHUYỂN PHÁP LUÂN LẦN ĐẦU TIÊN – NGÀY TĂNG TRƯỞNG CÔNG ĐỨC TADYATA OM MUNI MUNI MAHA MUNAYE SOHA Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của lòng Bi mẫn của ba đời Chư Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Theo truyền thống Kim Cương […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung