Đạo sư Tenzin Nyima |

Đức Nhiếp Chính Vương Ripa Dungsey Tenzin Nyima Rinpoche

Đạo sư Tenzin Nyima Truyền Thừa Ripa

     Đức Nhiếp Chính Vương Ripa Dungsey Tenzin Nyima Rinpoche sinh năm 1959, là con trai của Đức Pháp Vương Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche và Khandro Tsewang Drolma1 thuộc gia đình dòng họ Bonka – Tây Tạng.       Từ bác của Ngài, Đức Pháp Vương Drubwang Adzin Rinpoche, và cha của […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung