Tham khảo |

Nguyên tắc Đạo sư

Tham khảo

Khi chúng ta nói về một vị Lama, một đạo sư hay nguyên tắc của Guru, điều quan trọng là nhớ rằng Guru không phải chỉ là một người. Đạo sư đại diện cho sự khuyến khích của sự thật; ngài đại diện cho sự kết tinh của lực gia trì, từ bi và trí […]

Thiện xảo bao la trong phương tiện: Động lực tu tập của con đường Mật thừa

Tham khảo

Quyển Tam Pháp Tuệ Đăng Mật Điển (Ngọn Đuốc của Ba Pháp Tu) có nói về Mật Thừa như sau:  Cùng mục tiêu nhưng tự tại thoái khỏi mọi mê lầm, Phong phú trong phương tiện và chẳng có gì khó khăn, Dành cho những người có căn cơ nhạy bén. Mật Thừa là tối thượng.  Con đường đi đến Mật Thừa có nhiều ngả. Mật Thừa bao gồm nhiều phương pháp tích lũy […]

Đức Liên Hoa Sinh đắc Phật quả

Tham khảo

Đức Liên Hoa Sanh tới Bodh Gaya và với sự hiện diện của Đạo sư Singha, lập các Mandala của các vị Thần Phẫn Nộ liên quan tới ba pháp Ati Yoga, Chitti Yoga, Yanti Yoga, và trình bày với Đạo sư Singha phương pháp đạt Niết Bàn bằng giáo lý và hành vi. Khi […]

Cuộc đời của Đức Phật và sự thực hành pháp của chúng ta

Tham khảo

Nhờ căn cứ vào cuộc đời của Đức Phật, chúng ta có thể hiểu được những khía cạnh nền tảng của sự thiền định và cách hành xử như một hành giả Pháp. Mặc dù nhiều người chỉ nhìn cuộc đời của Đức Phật như một câu chuyện lịch sử, nhưng cuộc đời ấy có thể […]

Bài cầu nguyện tự tại nhiếp thọ vạn pháp

Tham khảo

Nếu có thể thực hành kính ái và thọ nhận ân phước gia trì của chư Bổn tôn, Không Hành Nữ và Hộ Pháp của các hoạt động kính ái, bạn sẽ thấy rằng thân và tâm dần dần được kiểm soát và các vấn đề sẽ trở nên tốt đẹp hơn. “OM AH HUM HRIH Từ cung điện Đại Lạc Tự Tại rực rỡ Thân Trí Tuệ quán chiếu rõ Lạc và Không. Trên hoa sen tự tính đại lạc vô dục […]

Nguồn gốc của khổ đau

Tham khảo Thực hành

Nếu bạn nhận thấy cái tôi tồn tại thực sự, tự ngã tồn tại thực sự, thì hãy quán chiếu nơi nó hiện hữu. Khi nhận thấy cái tôi tồn tại thực sự, cái tôi đích xác, thì bạn hãy quan sát nó hiện hữu trong thân hoặc tâm, hoặc trong thân-tâm, hoặc bên ngoài […]

Pháp ấn

Tham khảo

Pháp ấn, tiếng Phạn dharma-mudrā, trong đó dharma là pháp, là những lời dạy của Đức Phật, và mudrā là dấu ấn, là khuôn dấu, là đặc chất, là tiêu chuẩn. Ấn còn có nghĩa là chân thật, bất động, bất biến, như ấn tín của quốc vương. Pháp ấn là dấu ấn của Chánh pháp, là dấu hiệu đặc trưng để nhận biết Phật pháp, nhưng cũng […]

Bình giảng về Bộ luận của Tổ Longchenpa – Ba mươi lời khai thị chân thành

Tham khảo Thực hành

Tựa đề của bộ luận này nhắc đến ba mươi đoạn khai thị được ban bởi Đấng Toàn Tri Longchenpa, Pháp Vương, cho hành giả đương thời cũng như trong tương lai. “Lời Khai Thị Chân Thành” ám chỉ rằng đây là những lời nói từ trái tim; trong trường hợp này, chúng nhằm cảnh […]

Đức Liên Hoa Sanh Và Hai Mươi Lăm Đệ Tử

25 Đại Đệ Tử Kho Tàng Terma Tham khảo Thực hành

Khi Samye (1) tráng lệ – Tu viện đầu tiên chính yếu của Tây Tạng – được xây dựng, những Đạo sư vĩ đại được thỉnh mời từ Ấn Độ: Đức Padmasambhava, Vimalamitra, Buddhaguhya và những vị khác. Những đệ tử chính người Tây Tạng của các ngài gồm cả các dịch giả Vairotsana và […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung