Tham khảo |

Quán đảnh

Tham khảo

Thực hành Kim Cương thừa được bắt đầu thông qua một quán đảnh. Để hiệu quả, quán đảnh đòi hỏi sự chứng ngộ của đạo sư, bậc trao truyền nó, cũng như sự tin tưởng và trí thông minh của đệ tử nhận nó. Những quán đảnh này mang hình tướng là các nghi thức […]

Điều phục Tâm

Tham khảo

Nếu bạn lơ là trong việc bảo vệ tâm Bạn không thể đóng cửa đau khổ và cũng không thể mở cửa hạnh phúc Đừng làm những điều phi đạo đức Hãy làm những điều đạo đức hoàn hảo Hãy điều phục tâm của bạn Đây là giáo lý của Phật. KHI CHÚNG TÔI cùng […]

Bảo vệ Phật Pháp khỏi sự suy đồi

Tham khảo

Trong thời đại may mắn này, ánh sáng Phật Pháp bắt đầu thật sự chiếu soi; xã hội khai sáng mới bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, có nhiều hành động của thân, khẩu, ý khiến giáo pháp suy đồi, như xem thường và thiếu tôn trọng những chúng sinh kém may mắn; biểu lộ […]

Ba Kim Cương

Tham khảo

Bây giờ tôi muốn giải thích về ba lời khuyên của ngài Atisha, gọi là Ba Kim Cương. Trong rất rất lâu, chúng ta trôi lăn trong luân hồi từ đời này sang đời khác. Chúng ta đã chết và tái sinh và lại chết, điều này gần như vô tận. Cứ như thể chúng […]

Quán đảnh của tu hành mật tông

Tham khảo Thực hành

NHỮNG QUÁN ĐẢNH Quán đảnh hay Wang (Tạng, dBang, Phạn, abhisheka) là sự nhập môn để trao truyền hay đánh thức trí tuệ mật truyền, năng lực hay nhận biết trong tâm của đệ tử. Giới luật (Tạng, Dam Tshig; Phạn, samaya) là sự rèn luyện để tuân thủ giới luật của mật tông. Tiếp nhận quán […]

Tầm quan trọng của dòng truyền thừa

Tham khảo Thực hành

“Chỉ riêng tri thức khái niệm là chưa đủ… hành giả nhất định phải có được sự xác quyết xuất phát từ kinh nghiệm thực chứng.” Đức Gyalwang Karmapa đời thứ chín Trích trong Đại thủ ấn: Liễu nghĩa hải (Mahamudra: The Ocean of Definitive Meaning) Elizabeth M. Callahan dịch sang Anh ngữ Phương pháp […]

Thực hành bên trong là phương pháp trì tụng và đón nhận quán đỉnh

Tham khảo

Như vậy đầu tiên chúng ta triệu thỉnh chư Phật, Thượng sư sau đó các Ngài hòa tan vào bậc Căn Bản Thượng sư chính trong hình tướng Đức Phật Kim Cương Trì. Bậc Thượng sư của bạn hiển hiện một cách bất khả phân trong Báo thân Phật, còn bạn quán tưởng mình trong […]

Những lỗi lầm của Sinh Tử

Tham khảo

Được đặt căn bản trên những hành động tích cực, tiêu cực và trung tính mà chúng sinh đã thực hiện, họ được tái sinh trong một trong sáu cõi sinh tử (chu kỳ đau khổ mà chúng sinh sống trong đó). Chúng ta sẽ bắt đầu với ba trạng thái hiện hữu thuận lợi hơn. Trong […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung