Kim cương thừa |

Về Đạo Phật và Samaya

Kim cương thừa Thực hành

Phật giáo Kim Cương Thừa thường được nhiều người cho là nền Phật giáo của riêng Tây Tạng. Về cơ bản, nền Phật giáo của Tây Tạng, dù được gọi là “Phật giáo Tây Tạng” hay “Phật giáo Kim Cương Thừa”, đều hoàn toàn dựa trên nền tảng giáo lý của Đức Phật về Tứ […]

Vai trò của tâm

Kim cương thừa Thực hành

Khi chúng ta quán sát giáo nghĩa Tứ diệu đế một cách kỹ lưỡng, điểm chủ yếu mà chúng ta thấy là sự quan trọng của tâm trong vai trò xác định kinh nghiệm của chúng ta về đau khổ và hạnh phúc. Khi đạo Phật nói về tánh chất của khổ, có nhiều mức độ khổ khác nhau. Có cái khổ rất rõ ràng đối với mọi người, như sự đau đớn. Điều này tất cả chúng […]

Thực hành thuần tịnh

Kim cương thừa Thực hành

Bởi những người quan tâm tới Phật giáo có những mức độ thông tuệ, khả năng và sự phát triển khác nhau nên Đức Phật không ban một giáo lý rập khuôn mà đã giảng dạy nhiều con đường. Ngài đã giảng dạy con đường của các vị Thanh Văn và Bích Chi Phật (Phật […]

Trì Tụng Chân Ngôn Nyakluk Phurba – Khía Cạnh Về Ý

Kim cương thừa Thực hành

 Nyakluk Phurba là một giáo lý kho tàng được phát lộ bởi Dilgo Khyentse Rinpoche[1]. Hằng năm, Orgyen Tobgyal Rinpoche[2] đều tổ chức Pháp hội Đại Thành Tựu (Drupchen) về Terma này cùng với chư Tăng của Ngài tại Tu viện ở Bir, Ấn Độ. Trong Pháp hội, Orgyen Tobgyal Rinpoche đã ngưng lại để chia sẻ với các tu sĩ của Ngài một sự giải thích về chỉ dẫn Đại Viên Mãn (Dzogchen) từ Guru Rinpoche, […]

Một trình bày ngắn gọn về các Bardo

Kim cương thừa Thực hành

Trong chuyến viếng thăm kéo dài một tuần đến trung tâm chăm sóc Sukhavati vào mùa hè năm 2018, Orgyen Tobgyal Rinpoche[1] được thỉnh cầu nói về các Bardo (những trạng thái chuyển tiếp), một nét đặc trưng độc đáo của giáo lý Phật giáo Tây Tạng. Sự giải thích mà Ngài chia sẻ xen lẫn các chỉ dẫn về thực hành Sur (cúng dường được đốt), điều đặc biệt hướng đến chúng sinh Bardo. Thực hành Sur mà Rinpoche […]

Bồ Tát Giới Trọng

Kim cương thừa Thực hành

Bối Cảnh Giới (sdom-pa) là sắc tướng vi tế vô hình trong dòng tâm thức, có khả năng ảnh hưởng hành vi của con người. Nói cụ thể hơn, giới là việc tự chế, không phạm vào những điều “không được tán thành” (kha-na ma-tho-ba), bao gồm những hành vi tiêu cực một cách tự […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung