Phối Ngẫu Tâm Linh |

Cách Yeshe Tsogyal Tiếp Tục Bảo Vệ Tăng Đoàn và Làm Lợi Lạc Chúng Sinh

Home Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh Yeshe Tsogyal

Giáo lý của Đức Phật, cộng đồng Tăng đoàn, các trung tâm nghiên cứu mật giáo và việc thực hành Phật Pháp đã lan tỏa mà không chút ngăn ngại trên khắp Tây Tạng. Các bậc minh sư thông tuệ từ Ấn Độ, Trung Hoa, Nepal và các vùng khác đã được lấp đầy với […]

Dòng Nyingma

Home Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh

Một dòng tôn giáo hay đạo pháp là một sự truyền thừa không gián đoạn giữa thầy và trò, sư phụ và đệ tử. Dòng truyền thừa không những bảo tồn giáo lý và phương pháp tiến hóa tâm linh đạt thành tựu của vị sư tổ, mà qua lễ truyền pháp (truyền tâm ấn, […]

Phụ nữ và Dakini

Home Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh

“Đừng đòi hỏi ở người phụ nữ, mà hay tôn thờ họ ở bất cứ nơi đâu. Sự thật, phụ nữ chính là Trí Huệ Hoàn Hảo Bhagavati. Trong cõi sắc tướng này Bhagavati hóa hiện thành hình dạng đàn bà”. Siêu hình học Mật Giáo phát xuất chủ yếu từ Kinh Bát Nhã Ba […]

Mật giáo nội

Home Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh

Chữ viết của các Dãkinĩ và Mandala cùa Đức Đại  Sư, một bông sen, một chùy kim cương bốc lửa, một ngôi sao băng và một thân thể cầu vồng trong cuộc hòa nhập vào Mật Giáo này, chúng ta cần phải hiểu thuật ngữ, giáo thuyết và ý niệm của Mật Giáo. Trong thuật […]

Đắc Đạo

Home Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh

Sau khi ta, Tsogyel, đã ban phước cho các địa điểm năng lực lớn và cất dấu các bảo tạng của Đại Sư Liên Hoa Sanh để người đời sau tìm lại, ta trở Chimphu làm nữ đạo sĩ của Hoàng Đế. Ta ở lại đó một thời gian, làm việc hăng hái hơn nữa […]

Truyền Pháp và gia trì lực

Home Phối Ngẫu Tâm Linh

Mới đầu khi ở Chimpu Gegong và Yama Lung, Đức Bà Yeshe Tsogyel có ý định sống đời đạo hạnh theo giáo lý Tứ Diệu Đế của Đức Phật. Sau đó, Đức Bà dạy chân lý tương đối (tục đế) trong Tam Tạng Kinh Điển, luật nhân quả, và những gì cần phải từ bỏ […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung