Home |

Giờ phút quyết định của Kim Cương Thừa

Home Kim cương thừa Thực hành

Jetsunma Ahkon Lhamo, Giám Đốc Tâm linh của Kunzang Palyul Choling (KPC). Jetsunma là phụ nữ Tây phương đầu tiên được His Holiness Penor Rinpoche chính thức công nhận là một Lạt Ma Hóa Thân Hay Tulku trong Truyền thống Phật Giáo Tây Tạng. (1) Một trong những mẩu thông tin đã xuất hiện trong […]

Chuyển hoá cảm xúc – tình cảm thành tâm chí thành

Home Sùng Kính Đạo Sư Thực hành

Nếu những phẩm hạnh của bậc Thầy là điều kiện cần thì tâm chí thành mà chúng ta đã trưởng dưỡng với Ngài qua thực hành Thượng sư tương ưng pháp là điều kiện đủ để bạn tiến tu trên hành trình giác ngộ. Bề ngoài, bạn tu tập theo một bậc Thượng sư, từ […]

Đức Liên Hoa Sanh ban giáo lý cho Yeshe Tsogyal và Acarya Sale

Home Kho Tàng Terma Phối Ngẫu Tâm Linh Yeshe Tsogyal

  Tsogyal và Acarya Sa-le tiếp đó đã đến Asura và Yanglesho nơi Shakya Dema và Ji-la-ji-pha cùng các hành giả khác đang sống. Yeshe Tsogyal đã cúng dường vàng theo truyền thống tới Shakya Dema khi họ gặp nhau, và cô nói: “O hỡi chị gái tuyệt vời! Chúng ta chia sẻ cùng dòng […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radza Sarwa Siddhi Phala Hung