Liên Hoa Hỷ |

Thiết lập sự thấu cảm

Bồ Đề Tâm Thực hành

Đây là một đoạn trong cuộc đối thoại về nghệ thuật hạnh phúc giữa một nhà tâm lý học phương Tây và Đức Đạt Lai Lạt Ma, và chủ đề chính trọng trích đoạn này là thiết lập sự thấu cảm.  “Bây giờ về đề tài quan hệ con người … Ngài sẽ nói gì về phương pháp hữu hiệu nhất hay kỹ thuật liên hệ với người […]

Ngày mai là vía Đức Gesar – 07/08/2017

Tin Tức

Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của Lòng bi mẫn của ba đời Chư Phật, vì lợi ích của chúng sanh Đức Gesar xuất hiện trong thời kỳ mà chúng sinh hoàn toàn bị cảm xúc tiêu cực chiếm hữu … Đức Gesar hóa thân diệu kỳ của Đức Liên Hoa Sanh […]

Tâm giác ngộ

Bồ Đề Tâm Thực hành

Con Đường Tiệm Tiến Đến Giải Thoát Thừa hay xe không phải là người chuyên chở hay những gì được chuyên chở – nó là sự chuyên chở . Vì vậy Tiểu Thừa có nghĩa là “sự chuyên chở vật nặng nhỏ hơn”, và Đại Thừa, “sự chuyên chở vật nặng lớn hơn.” Hành giả […]

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung