Lời Vàng Chư Đạo Sư
"Nơi nào có không gian, nơi đó có năm yếu tố, Nơi nào có năm yếu tố, nơi đó tồn tại chúng hữu tình, Nơi nào có chúng hữu tình, nơi đó có nghiệp và nhiễm, Nơi nào bị nhiễm ô, nơi đó có lòng bi mẫn của tôi. Nơi nào chúng sinh cần, nơi đó có tôi giúp đỡ họ."

- Đức Bà Yeshe Tsogyal -

Bạn nên luôn luôn giữ trong tâm trí của bạn: "Hôm nay tôi sẽ thực hành thánh Pháp. Ngày mai tôi sẽ thực hành thánh Pháp. Tháng tới tôi sẽ thực hành thánh Pháp. Tôi sẽ luôn luôn thực hành thánh Pháp cho đến khi tôi đạt đến giác ngộ."

- Khai Mật Tạng Namkha Drimed Rabjam Rinpoche -

Liên kết Truyền thừa Ripa